นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ (อธิบดีกรมปศุสัตว์)

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

(CIO กรมปศุสัตว์)

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ว่าง

- ว่าง -

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์